Начало

Нова технология

Вече 10 години Биоферма Димитър Димитров прилага успешно нова уникална технология, която сама е разработила. При тази технология червейте се отглеждат върху твърда площадка, което позволява голяма механизация на процесите.
Повече информация за тази уникална за България технология за отглеглеждане на червеите ще получите единствено, ако посетите фермата.

Традиционна технология

Технология за отглеждане на червени калифорнийски червеи, прилагана в България

Лумбрикофермите се изграждат върху леко наклонени отцедливи терени с цел създаване на аеробни условия в лехите с червеите. Червеите се отглеждат в легла. Няколко легла , разположени едно до друго, образуват леха. Широчината на леглото ( съответно на лехата) е до 1 м., а дължината на леглото е два метра. Дължината на лехата зависи от броя на леглата и обикновено тя е 10 метра.При оформянето на леглата почвата на това място трябва да се натъпче. След това на разстояние от 500 мм се поставят колчета с големина 600 мм, от които 250 мм се набиват в почвата, така че над почвата колчетата да са с дължина 350 мм. По ръба на колчетата се поставя тел, опасваща дължината на лехата. Телта служи за опора на найлона, който се поставя в оформената леха. Найлонът е с ширина 1800 мм, така че в лехата остава 1000 мм, да е по 350 мм от двете страни. Останалата част се прехвърля през колчетата и тела. По този начин лехата добива вид на корито, на което се поставя леглото с червеи. Найлоновата материя трябва да бъде водопропускаща, (плътни плетени нишки или друг перфориран вид).

Преди поставяне на леглата, в самата леха се поставя органичен тор , който ще се преработва в слой от 50 мм дебелина. Над този слой с органична материя (оборски тор и др.) се поставят червеите, а над него се полага нов слой от органична материя с дебелина до 150 мм. С това е формирано леглото и след това на всеки 15 дни върху леглото се поставя 23-30 кг. органичен тор, защото всеки нов слой от органичен тор се преработва от червеите за 15 дни.

СУРОВИНА

Като суровина може да послужат различни органични материи, отпадъчни продукти от кухни, утайки от колекторни системи и др. Основното изискване е органичната материя да е ферментирала, защото в противен случай това ще доведе до повишаване на температурата в леглото, с което ще се унищожат червеите или те временно ще избягат вън от лехите. Възможно е червеите да бъдат натровени чрез отделяне на голямо количество амоняк, ако се използва неферментирал оборски тор като храна. Поради тази причина торът трябва да е ферментирал, в период 2-4 месеца. Ферментирането на тора се извършва на камарите за съхранение.

ЕКОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

При отглеждане на калифорнийски червеи трябва да бъдат поддържани определени условия за развитие, от които по-важни са: температурата, светлината, храната, реакцията на средата и др.

1.Температура.

Еднозначен фактор. Най-добрата температура за развитие и активност на червеите е 20-25 градуса Целзий. Критична за червеите е високата температура над 33 градуса, при която червеите умират. През зимния период червеите в леглата се защитават от ниските температури с полагане на дебел слой от оборски тор (400-500 мм), или чрез покриване на леглата с найлон и при това след предходно положен слой от оборски тор с дебелина от 250 мм или друг вид органична материя.

2. Влажност.

Много е важно в органичния тор, който служи като храна, да се обезпечи влажност. Като най- оптималната влажност за активност на червите е 65-70 %. Ако органичната материя изсъхне, то тогава те напускат леглото и преминават в почвата, при което трайно се загубват от лехите. Тъкмо затова леглата се навлажняват на всеки 3 дни с количество необходимо за подържане на необходимата влажност.

3. Светлина.

Светлината е вредна за червеите, особено ултравиолетовите лъчи. Затова червеите не трябват да се оставят на директна слънчева светлина.

4. Реакция на средата.

Органичната материя , която служи за храна на червеите , трябва да има неутрална реакция. Когато реакцията е кисела, червеите напускат леглото, или пък ако не могат да го напуснат, умират. Поддържането на “рН” се извършва с помощта на калциев карбонат или по-рядко чрез промиване на органичната материя 2-3 дни преди да се използва като храна. Промиването може да лиши материята от някои важни елементи или съединения, с което ще се намали качеството на получения продукт - биотор (лумбрикал).
За измерване на “рН” и температурата производителят трябва да разполага с инструменти по всяко време
.
РАЗДЕЛЯНЕ НА ЛЕГЛАТА

След 3 месеца от поставяне на леглото с калифорнийски червеи, титорът (броят) на червеите е двойно по-голяма. За 3 месеца червеите създават едно ново поколение. Какво представлява 1 легло? Едно легло представлява площ от 2 кв.м, в която има 100 000 единици, трябва да има 60 000 единици големи червени червеи + 20 000 бели червейчета, излезли от коконата + 20 000 кокони, в които има яйца, от тях се излюпват младите червейчета. Ако това се има предвид, тогава за 3 месеца трябва да се очаква още едно ново поколение, така че в едно легло за 3 месеца ще има 200 000 единици. Толкова голям брой единици на толкова малка площ от 2 кв. м. не могат да живеят. За това се налага разделяне на леглата така, че от 1 легло се правят 2. Разделянето се прави по следни начин - първо леглото с червеи се нахранва с органичен тор, като се поставя слой от 50 мм дебелина. За около 2 дни червеите от долния слой преминават в свежия нов слой. Тогава с вила се взема 1 кв. м. от леглото (това от свежия тор с дебелина 50 мм), и се пренася в новооформираното легло от 2 кв. м., в което вече има нова органична материя с дебелина 50 мм, върху която се слагат червеите, които се разделят. В старото легло останалият 1 кв. м. се преразпределя на цялата повърхност от 2 кв.м. и се оставя също 2 дни, за да преминат още червеи от долния слой. След други 2 дни слоят от 2 кв. м. се разделя отново на 2 половини, като едната се пренася в леглото, което е формирано при първото разделяне. По този начин от 1 легло се формират 2 нови легла.

РАЗДЕЛЯНЕ НА БИОТОРА И ЧЕРВЕИТЕ

След 9 месеца, а най-добре след 12 месеца, е необходимо да се извади биотора от леглата с червеите, а ако са формирани достатъчно легла с калифорнийски червеи, се разделят и червеите.
Схематично представяне на легло:

Използване на червеите

1. За производство на протеиново брашно - калифорнийските червеи се използват за производството на протеиново брашно като добавка в храната на: рибите, говедата, свинете, кравите, кокошките, овцете и др.животни. Тези протеини са богати с есенциални аминокиселини, които в последно време са все по-дефицитни.
2. Като стръв за риба.
3. За храна в живо състояние на: риби , кокошки , свине.
4. Като материал за създаване на нови ферми за преработка на органични отпадъци.